Verkoopsvoorwaarden

Vrije Sociale Werken – 3 – v.z.w.
Kalkoven 22
1730 Asse

Algemene Verkoopsvoorwaarden Vrije Sociale Werken – 3 – v.z.w., handelend onder de naam ‘  De Zorgboetiek ‘

1. Identificatie
De verkoper is de Vrije Sociale Werken - 3 -  V.Z.W.( De Zorgboetiek ), gevestigd te 1730 Asse, Kalkoven 22 (België).
Ondernemingsnummer: 0505.777.004
B.T.W.: BE 0505.77.004
Telefoon: 02 452 78 74
Fax: 02 452 68 31
E-mail: Asse@zorgboetiek.be
Website: www.zorgboetiek.be

2. Toepassing
De verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door De Zorgboetiek en dit op Belgisch grondgebied.
Wanneer de klant zijn online bestelling plaatst verklaart deze akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. De klant dient de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen en uitdrukkelijk te bevestigen als aanvaard alvorens een bestelling te doen.
De online Zorgboetiek is enkel en alleen in actief in België. De bestelling kan enkel aanvaard worden indien het leveringsadres in België gelegen is. De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands. De klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij/zij het Nederlands niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van de voorwaarden in te roepen.
Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door “consumenten”, dit is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.
Enkel het Belgische recht is van toepassing op deze site. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

3. Wijziging algemene voorwaarden
De Zorgboetiek kan ten alle tijde de algemene voorwaarden wijzigen. Op lopende overeenkomsten blijven de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de online bestelling.

4. Prijzen
Alle prijzen zijn BTW,  Recupel en Bebat inbegrepen. De prijzen worden vermeld in euro en zijn exclusief transportkosten, dewelke steeds worden vermeld bij de bestelling.
De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. De toepasselijke prijs voor de internetverkoop is deze die van toepassing was op het moment van bestelling.

5. Totstandkoming van de verkoop
De koop, gesloten tussen de Zorgboetiek en de klant, is pas gesloten indien de klant de bevestigingsmail ontvangt.
De klant is verplicht om de bevestiging na te lezen op de correctheid van de vermelde gegevens. Bij eventuele fouten dient de klant onmiddellijk de Zorgboetiek op de hoogte te brengen via telefoon ( 02 452 78 74), fax (02 452 68 31), e-mail (Asse@zorgboetiek.be).
De Zorgboetiek behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren om welke reden dan ook.
De bestellingen zullen in ieder geval geweigerd worden in geval van uitputting van de voorraad, einde productie, overmacht, vermoedens van rechtsmisbruik of kwader trouw van de klant.

6. Betaling
De klant betaalt online bij de bestelling via Bankcontact of Mister Cash. De Zorgboetiek  werkt samen met Ogone. Deze laatste staat garant voor veilige betalingen via het web. De bestelling wordt pas opgestuurd of geleverd na ontvangst van betaling.

7. Eigendomsoverdracht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen de exclusieve eigendom van de Zorgboetiek tot gehele betaling van de factuur.

8. Transportkosten, levering aan huis, afhaling en overdracht van het risico
De verzendingskosten worden vermeld tijdens de bestelling. Er kan geleverd worden aan huis of afgehaald worden in de voorziene afhaalpunten. De klant maakt steeds bij de bestelling deze keuze.
Deze leveringskeuze wordt in de bevestigingsmail vermeld.
Er wordt enkel geleverd in België. Vanaf een bestelling van 100 euro wordt gratis geleverd. Voor bestellingen kleiner dan 100 euro worden leveringskosten of verzendingskosten aangerekend ten bedrage van 15 euro.
Artikelen die geleverd worden aan huis worden op het opgegeven adres tot aan de voordeur op het gelijkvloers afgeleverd. De klant staat zelf in voor elke verdere plaatsing, montage en aansluiting.
Afhaling in de voorziene afhaalpunten is gratis. Bij afhaling moet de klant de bevestigingsmail voorleggen. De klant staat ook hier zelf in voor elke verdere plaatsing, montage en aansluiting. De bestelde artikelen worden in de afhaalpunten  maximaal 21 dagen beschikbaar gehouden te rekenen vanaf de datum van de bevestigingsmail.
Bij levering of afhaling kan gevraagd worden een identiteitsbewijs voor te leggen alsook de bevestigingsmail.
De leveringstermijn wordt per bestelling weergegeven en bevestigd in de bevestigingsmail die de klant na de bestelling ontvangt. Deze termijnen zijn evenwel niet bindend en kunnen steeds worden gewijzigd door de Zorgboetiek. In dit laatste geval stelt de Zorgboetiek de klant daarvan onverwijld in kennis.
De klant tekent steeds voor ontvangst van de levering. Het risico van verlies of beschadiging gaat over op de consument van zodra deze laatste of een door hem aangewezen derde partij de goederen fysiek in bezit heeft genomen. Het risico gaat echter over op de consument bij levering aan de vervoerder, als deze van de consument de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Zorgboetiek was geboden, onverminderd de rechten van de consument ten aanzien van de vervoerder.
Indien de artikelen een tweede maal dienen aangeboden te worden aan de klant zal een extra transportkost ten bedrage van 15 euro aangerekend worden.

9. Garanties
a) De wettelijke garantie: De Zorgboetiek is jegens consumenten aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar te reken vanaf de levering.
Bijgevolg zijn navolgende gebreken uitgesloten uit de wettelijke waarborg (niet-limitatief):
alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (schokken, val,..);
de vervanging van toebehoren of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
Schade ten gevolge van commercieel, professioneel of collectief gebruik van het apparaat.
Het gebrek aan overeenstemming moet door de consument binnen de twee maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld.
b) De commerciële garantie: Naast de voormelde wettelijke garantie biedt de Zorgboetiek de commerciële garantie op de verkochte goederen zoals deze worden aangeboden door de fabrikanten en leveranciers van deze producten.
De waarborg dekt niet (niet-limitatief): defecten wegens brand, waterschade, ongevallen, bliksem, natuurramp, of veroorzaakt door nalatigheid, opzet, slecht onderhoud, abnormaal gebruik of gebruik strijdig met de voorschriften. De waarborg dekt ook niet de batterijen, onderdelen die regelmatig vervangen moeten worden, lampen of schade door een val of schok…

10. Klachten
Klachten dienen binnen de 24u na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven aan Vrije Sociale Werken – 3 – v.z.w., Kalkoven, 22 – 1730 Asse, op straffe van verval.

11. Herroepingsrecht
De consument beschikt overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Deze herroepingstermijn van 14 kalenderdagen verstrijkt na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezint neemt. 
De consument dient de Zorgboetiek van zijn beslissing tot herroeping op de hoogte te brengen door:
gebruik te maken van het modelformulier voor herroeping, als bijlage bij deze algemene voorwaarden gevoegd
enige andere ondubbelzinnige verklaring waarin de consument verklaart de overeenkomst te herroepen.
Dit herroepingsrecht zal pas tijdig ingesteld zijn, indien de beslissing tot herroeping binnen de voornoemde termijn van 14 kalenderdagen werd verzonden.
De consument dient, onverwijld en binnen de 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan de Zorgboetiek heeft meegedeeld, de goederen terug te zenden of te overhandigen aan de Zorgboetiek op het adres Kalkoven 20, 1730 Asse of een door de Zorgboetiek gemachtigd persoon, tenzij de Zorgboetiek aangeboden heeft de goederen zelf af te halen.
De consument draagt alle directe kosten van het terugzenden van de goederen.
De goederen dienen zo veel mogelijk teruggestuurd te worden in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. De consument is evenwel aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
In afwijking van artikel VI.50 Wetboek Economisch Recht mag de Zorgboetiek, tenzij ze heeft aangeboden de goederen zelf af te halen, wachten met de terugbetaling van alle door de consument ontvangen betalingen totdat de Zorgboetiek alle goederen heeft teruggekregen of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.
Het herroepingsrecht kan door de consument niet ingeroepen worden voor de in artikel VI.53 Wetboek Economisch Recht bepaalde uitzonderingen ( niet-limitatieve opsomming: leveringen van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen of die duidelijk voor een specifiek persoon bestemd zijn, de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (bv. kledij, spenen, incontinentiemateriaal, babyluiers, steunkousen en –panty’s, toilethulpmiddelen, glucometers, afkolftoestellen enz.).

12. Privacy
De  Zorgboetiek verbindt zich ertoe om de privacy van de klant te waarborgen en te beschermen. De door de klant verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd. De Zorgboetiek biedt de klant de mogelijkheid om nieuwsbrieven te ontvangen met informatie en promotie van LM. De klant beschikt ten alle tijde over de mogelijkheid om het toezenden van deze nieuwsbrieven stop te zetten.